CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

THIẾT BỊ KHUẾCH TÁN KHÍ EDI

Ống phân phối khi cho các hệ thống ao , hồ , bể , v..v..
Chi tiết >>>
Ống phân phối khi cho các hệ thống ao , hồ , bể , v..v..
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí thô sử dụng nhiều cho việc sục khí tại hồ ao, hồ, bể hóa chất...
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí thô sử dụng nhiều cho việc sục khí tại hồ ao, hồ, bể hóa chất...
Chi tiết >>>
Đĩa thổi khí giúp khuấy trộn nước trong bể điều hòa
Chi tiết >>>
Phân phối khí oxy cho các bể , hồ trong ngành xử lý nước
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí cho hệ thống hồ, bể hóa chất
Chi tiết >>>
Ống phân phối khi cho các hệ thống ao , hồ , bể , v..v..
Chi tiết >>>
Sử dụng trong bể điều hòa , hoặc các bể chứa mục đích là khuấy trộn mạnh , giúp tạo bọt khí chuyển hóa để ...
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí thô sử dụng nhiều cho việc sục khí tại hồ ao, hồ, bể hóa chất...
Chi tiết >>>
Đĩa phân phối khí tinh cho ao hồ
Chi tiết >>>
Đĩa thổi khí giúp khuấy trộn nước trong bể điều hòa
Chi tiết >>>