CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Ban Hành Nghị Định Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải

Thứ 2, 11/04/2016, 10:05 GMT+7

Việc cấp thoát nước và xử lý nước thải tại các khu đô thị và công nghiệp

Nhằm mục đích tăng cường hiệu quả quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung nông thôn cũng như sử dụng nguồn tài nguyên nước bền vững, ngày 6 tháng 8 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP (Nghị định 80). Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng tháng 1 năm 2015 và thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

xử lý nước thải

Nghị định 80 gồm 7 chương và 49 điều và đưa ra những nguyên tắc chung trong quản lý thoát nước và xử lý nước thải: dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích; Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm và nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước; Nước mưa, nước thải phải được thu gom, nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản lý theo quy định; Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ và được duy tu, bảo dưỡng; Huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước…

  • Đấu nối: Tất cả các hộ thoát nước nằm trong phạm vi có mạng lưới đường ống, cống thu gom nước mưa, nước thải là đối tượng phải đấu nối vào hệ thống.
  • Chi trả cho dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải: Người sử dụng phải chi trả cho dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (tính theo m3 nước thải phát sinh) dựa trên chi phí thực tế của dịch vụ mà không phải theo tỉ lệ giá nước sạch như trước đây. Hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước thì không phải trả phí bảo vệ môi trường. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước nhằm đảm bảo đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí.
  • Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải: là toàn bộ chi phí sản xuất được tính đúng, tỉnh đủ và mức lợi nhuận hợp lý cho một mét khối nước thải để thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải. Giá dịch vụ thoát nước gắn với chất lượng cung cấp dịch vụ thoát nước và không phân biệt đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong hay ngoài nước. Trong trường hợp giá dịch vụ thoát nước do UBND cấp tỉnh quyết định thấp hơn mức giá đã được tính đúng, tính đủ các chi phí dịch vụ và mức lợi nhuận hợp lý thì UBND tỉnh phải cấp bù từ ngân sách địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thoát nước. Quy định này đặt nền móng cho các công ty cung cấp dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tự chủ hơn trong công tác quản lý vận hành, tài chính, hướng đến phát triển bền vững.
  • Hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước: là văn bản pháp lý đươc ký kết giữa chủ sở hữu (UBND Tỉnh hoặc UBND huyện, xã theo phân cấp) và đơn vị được giao quản lý vận hành. Hợp đồng sẽ nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên, nội dung công việc, tiêu chuẩn dịch vụ, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán… Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước.
  • Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải: Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành. Nước thải từ các hộ thoát nước, khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xả vào hệ thống thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống công trình thủy lợi phải đảm bảo các quy chuẩn xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.
  • Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: Các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung do các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng vốn ngân sách địa phương và những ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.
  • Xử lý nước thải phi tập trung: giải pháp xử lý nước thải phi tập trung được áp dụng đối với các khu hoặc cụm dân cư, khu đô thị mới, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, chợ, trường học, khu nghỉ dưỡng hoặc các khu vực bị hạn chế bởi đất đai, địa hình… không có khả năng hoặc chưa thể kết nối với hệ thống thoát nước tập trung. Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý xử lý nước thải phi tập trung.

Nghị định còn quy định tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải, vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước, trách nhiệm của các bộ ngành trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, nội dung cơ bản của quy định thoát nước địa phương do UBND Tỉnh ban hành, quy định đấu nối, quy hoạch thoát nước, quản lý hệ thống, tái sử dụng nước mưa, quản lý bùn thải…

Trong gần ba năm qua, GIZ đã tích cực hỗ trợ Bộ Xây dựng trong quá trình sửa đổi bổ sung Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, và sau đó là biên soạn Nghị định 80 thay thế Nghị định 88. Sự hỗ trợ này bao gồm nhiều cuộc tham vấn sâu rộng với tất cả các bên hữu quan, cố vấn các nội dung nghị định dựa trên bằng chứng, phản hồi và bài học thu được từ quá trình thực hiện dự án tại các tỉnh, thành. Hiện nay Bộ Xây dựng đang phối hợp với GIZ chuẩn bị tổ chức tập huấn thực hiện Nghị định cho các bên hữu quan. GIZ cũng tiếp tục hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng thông tư thực hiện Nghị định trong khung khổ Chương trình Quản lý Nước thải.

Nguồn : WMP

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc