ống phân phối khí tinh ed i

ống phân phối khí tinh edi