Newterra

Newterra GmbH là Công ty con của Newterra Ltd tại Ontario Canada, là Trung tâm Công nghệ và Năng lực cho hệ thống lọc MicroClear ® màng lọc sinh học (MBR) đã đạt được thành công lớn trên toàn thế giới. Newterra GmbH được đặt trụ sở và xây dựng tại Langgöns, gần Frankfurt ở…