Đà Nẵng

Đà Nẵng: Lập kế hoạch chống ngập năm 2016

Nhằm tập trung các nguồn lực để xử lý thoát nước, trong đó chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị, khu công nghiệp, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng khu vực trung tâm thành phố, TP. Đà Nẵng đã có kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành…